Obchodní podmínky

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se uplatní pro prodej zboží v internetovém obchodě provozovaném na adrese  https://www.oznaceni-potrubi.cz (dále jen „e-shop“). Tyto OP jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku součástí každé nabídky činěné prostřednictvím e-shopu a není-li zvláštní dohodou mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak, uplatní se pro každou koupi uskutečněnou prostřednictvím e-shopu.

1.2.    Provozovatelem e-shopu a prodávajícím je Ondřej Adámek, podnikatel se sídlem Čsl. armády 1856/1, 434 01, Most, IČO 75872056 (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“).

1.3     E-shop je určen výhradně pro kupující – podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Osobám, které jednají mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitelům) není dovoleno prostřednictvím e-shopu činit objednávky zboží nebo služeb.

Ochrana osobních údajů

  1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.     Vystavení zboží či služeb v e-shopu se považuje za prezentaci zboží a služeb prodávajícího a není návrhem k uzavření kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služeb. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.     Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží jsou pouze ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné podobě zboží, a dále, že obrázky mohou obsahovat i vyobrazení doplňkového zboží, které není předmětem nabídky prodeje.

2.3.     Návrhem na uzavření kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služeb je až objednávka kupujícího odeslaná prostřednictvím elektronického rozhraní e-shopu. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující bezvýhradný souhlas s těmito OP platnými ke dni odeslání objednávky a prohlašuje, že je podnikatelem a jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.4.     Kupní smlouva či smlouva o poskytnutí služeb (při objednání zboží na míru) je uzavřena potvrzením objednávky (či její části) prodávajícím. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

2.5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen přijmout nabídku kupujícího k uzavření kupní smlouvy, a to zejména, pokud nebyly správně a úplně vyplněny veškeré požadované údaje o kupujícím, pokud prodávající nemá požadované zboží k dispozici nebo není schopen objednávce kupujícího vyhovět z jiných důvodů, nebo pokud má kupující vůči prodávajícímu dluhy po splatnosti. Prodávající kupujícímu sdělí, že objednávku neakceptuje, na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

2.6.     Pro nákup zboží či služeb se uplatní cena uvedená v e-shopu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Cena zboží či služeb nezahrnuje cenu balného a dopravy, není-li výslovně uvedeno u zboží či služby jinak.

2.7.     Kupující je oprávněn objednávku bez udání důvodu zrušit pouze před uzavřením kupní smlouvy, tj. před obdržením potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Kupující je povinen provést zrušení objednávky písemně na e-mailovou adresu info@oznaceni-potrubi.cz. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě dohody s prodávajícím a zpravidla pod podmínkou úhrady vzniklých nákladů prodávajícího s plněním kupní smlouvy či ušlého zisku.

 

  1. ÚHRADA KUPNÍ CENY

3.1.     Celková kupní cena zahrnuje cenu zboží, balné a cenu dopravy. Kupní cena může být kupujícím uhrazena:

a) bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2700317753 / 2010

b) dobírkou

3.2.    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části podle jakékoli kupní či jiné smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je prodávající oprávněn bez dalšího pozastavit jakékoli své plnění, a to až do doby úplného uhrazení dlužné částky, s kterou je kupující v prodlení.

3.3.     V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení; tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

 

  1. DOPRAVA

4.1.     Kupující má možnost zvolit následující způsoby dopravy:

a) Česká pošta

b) DPD

 

  1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

5.1.     Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a po úplném zaplacení kupní ceny zboží prodávajícímu podle toho, která ze skutečností nastane později.

5.2.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

5.3.     Reklamaci (uplatnění práv z vad zboží) má kupující možnost provést prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu info@oznaceni-potrubi.cz nebo písemně zasláním na adresu Ondřej Adámek, Areál Schöeller, Nádražní 527,

PSČ 436 01 Horní Litvínov.

5.4.     U vybraného zboží poskytuje prodávající záruku za jakost. Záruční lhůta je v takovém případě uvedena na obalu zboží nebo v průvodní dokumentaci ke zboží nebo na dodacím listu nebo v e-shopu či katalogu zboží. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční lhůta prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje.

5.5.    Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě a montáži nebo instalaci zboží, která byla provedena pracovníky prodávajícího.

5.6.    Záruka se nevztahuje na následující případy:

a)   vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;

b)   opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c)    vady vzniklé mechanickým poškozením zboží;

d)   vady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí a chemickými a mechanickými vlivy prostředí, do kterého je výrobek určen;

e)   vady vzniklé neodbornou instalací, obsluhou, neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží;

f)    poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

g)   zboží, které bylo upravováno kupujícím (nátěry, ohýbání atd.);

h)   poškození zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.

5.7.     Kupující bere na vědomí, že životnost vybraného zboží je omezena jeho chemickým složením; v takovém případě je na obalu zboží nebo v průvodní dokumentaci ke zboží nebo na dodacím listu uvedena expirační lhůta určující životnost zboží.

 

  1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

6.1.    Prodávající je oprávněn zejména určovat a jednostranně měnit zboží a služby prezentované v e-shopu, určovat a měnit jejich ceny, včetně cen dopravy, určovat možnosti úhrady kupní ceny a dopravy.

6.2.    Prodávající je oprávněn nepřijmout nabídku kupujícího k uzavření kupní smlouvy a po jejím přijetí i bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to až do okamžiku předání zboží k přepravě kupujícímu. Odstoupení od kupní smlouvy oznámí prodávající kupujícímu písemně na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupujícímu nevznikají žádné nároky v souvislosti s nepřijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy nebo s odstoupením pronajímatele od kupní smlouvy. Kupující zejména nemá právo na náhradu škody, včetně ušlého zisku. V případě, že kupující již zaplatil objednané zboží, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou částku bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu do doby, než kupující vrátí prodávajícímu dodané zboží, a to ve stavu, ve kterém bylo kupujícímu dodáno.

6.3.    Způsobí-li prodávající kupujícímu škodu v důsledku prodlení s dodáním či poskytnutím zboží nebo způsobenou kupujícímu v souvislosti s vadou zboží, bude prodávajícím v případě zákonné povinnosti k její náhradě povinen nahradit kupujícímu tuto škodu zcela zdarma předmětného zboží v dané objednávce.

 

  1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

7.1.    Kupující je povinen uvést při podání elektronické objednávky správné, pravdivé a úplné informace.

7.2.    Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu a cenu dopravy.

7.3.     V případě, že je zboží při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu zboží nebo jeho opravu. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1.    Kupující bere na vědomí, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu uvedeném v objednávce za účelem uzavření a plnění předmětu smlouvy. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat od správce osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, (iv) požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací jeho osobních údajů, a (v) obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2.    Kupující bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu svá obchodní sdělení. Kupující má právo zasílání obchodních sdělení kdykoli i bez uvedení důvodu odmítnout.

Ochrana osobních údajů

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.    V otázkách neupravených těmito OP nebo v kupní smlouvě se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem se však neuplatní.

8.2.     Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně tyto OP měnit nebo stávající nahradit novými, a to jejich zveřejněním na stránkách e-shopu. Pro kupní smlouvy se uplatní vždy znění platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

8.3.     Tyto OP jsou platné a účinné 15.8.2017.